Bases del Programa Joves i Ciència

INSCRIPCIONS

 • El límit de candidatures que pot presentar cada centre educatiu és de tres.
 • En cas de rebre més de tres candidatures d’un mateix centre educatiu, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre.
 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:
  • La tramesa del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.
  • La tramesa en línia del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.
  • La recomanació confidencial del professor/a de ciències, matemàtiques o tecnologia.
  • La recomanació confidencial del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.
 • Les candidatures que no aportin tota la documentació sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.
 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa al Programa Joves i Ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

PROCÉS DE SELECCIÓ

 • Un tribunal escollit per la Fundació Catalunya La Pedrera proposarà els candidats que passen a la segona fase del procés de selecció. Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació del formulari d’inscripció, que inclou:
  • Carta de motivació.
  • Les dues recomanacions confidencials del centre.
  • El nivell d'anglès.
  • Expedient acadèmic.
  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.
 • Els candidats que superin la primera fase de selecció passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindran lloc els dies 27 i 28 d’abril de 2019 (dates pendents de confirmar). 
 • La selecció final es comunicarà durant la primera quinzena del mes de maig de 2019.
 • Se seleccionaran un total de 50 estudiants entre totes les candidatures presentades (10 per a cada projecte proposat a les Estades a MónNatura Pirineus).
 • La selecció es farà en base al projecte triat.
 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.
 • Els estudiants seleccionats s’incorporaran a la primera fase del programa, les Estades a MónNatura Pirineus, del 25 de juny al 7 de juliol de 2019. Posteriorment, durant l’estiu del 2020, podran incorporar-se a la següent fase del programa, les Estades al Centre de Recerca, si es compleixen els requisits d’entrada (escriure i superar l’avaluació d’un article científic, i cursar el batxillerat científic i/o tecnològic). L’estiu següent, al 2021, podran incorporar-se a l’última fase, les Estades de Recerca Internacional. 
 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

COST DEL PROGRAMA

 • El cost total de les Estades Món Natura Pirineus és de 2.200 euros per estudiant, dels quals la Fundació Catalunya La Pedrera en finança al voltant del 80%. Així doncs, cada estudiant seleccionat farà l’aportació de 390 euros. El cost total de les estades inclou: pernoctacions i manutenció a MónNatura Pirineus des del 25 de juny fins al 7 de juliol de 2019, material utilitzat en cada un dels projectes, transport d’anada al centre, activitats realitzades, honoraris dels investigadors i del personal de suport, assegurança d’accidents i responsabilitat civil.
 • El pagament s'haurà de fer durant la primera setmana de juny, un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.
 • El programa Joves i Ciència basarà el procés de selecció en les qualitats dels candidats, cap estudiant serà exclòs del Programa per una raó econòmica.
 • La Fundació Catalunya La Pedrera estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin documentalment no poden fer front a l’import de matriculació. 

DADES

 • En el cas de les candidatures seleccionades:
  • Les dades facilitades en aquest formulari es faran servir per a gestionar la participació dels candidats durant els tres anys de duració del Programa: Estades a MónNatura Pirineus 2019, Estades al Centre de Recerca 2020 i Estades de Recerca Internacional 2021.
  • Les dades de contacte es faran servir també per facilitar informació de programes i accions de la Fundació Catalunya La Pedrera que puguin ser d’interès per al participant.
  • Les dades dels seleccionats que causin baixa del programa seran destruïdes.
 • En el cas de les candidatures no seleccionades:
  • Les dades de contacte facilitades en aquest formulari es guardaran durant 12 mesos i es faran servir per a facilitar informació de programes i accions de la Fundació Catalunya La Pedrera que puguin ser d’interès per al sol·licitant.

 
La presentació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la Fundació Catalunya La Pedrera.

Documents